Sąd Okręgowy w Zielonej Górze poszukuje kandydatów do wykonywaniem czynności lekarza sądowego w różnych specjalnościach

Dodano: 24 lipiec 2020 , Ogłoszenia

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze poszukuje kandydatów do wykonywaniem czynności lekarza sądowego w różnych specjalnościach uprawnionego do wystawiania zaświadczeń, potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się uczestników postępowania z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego na obszarze Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Zgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 ze zm.):

I.   lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

  1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. ma nieposzlakowaną opinię;
  5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
  6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

II. lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

  1. o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  2. związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
  3. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Ustawa o lekarzu sądowym nałożyła na Prezesa Sądu Okręgowego obowiązek, prowadzenia wykazu lekarzy sądowych, z którymi wcześniej należy podpisać umowę o wykonywanie czynności określonych w ustawie.

Wynagrodzenie lekarza za wystawienie zaświadczenie określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2013, poz. 467) i wynosi na dzień dzisiejszy 100,00 zł. Natomiast rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271 ze zm.), określa koszt używania pojazdu wg stawek za 1 km przebiegu pojazdu w zależności od pojemności skokowej silnika.

Bliższych informacji udziela Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Zielonej Górze tel. kontaktowy 68 322 01 93 lub 68 322 01 77.

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook